Onsdag den 7 november 2018

Föredragningslista 2018/19:13

Föredragningslista

2018/19:13

Onsdagen den 7 november 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 oktober

 

 

Avsägelse

 

2

Erik Andersson (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 12 november

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2018/19:3 Tisdagen den 23 oktober

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

 

med anledning av framst. 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar

 

4

2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. (SD)

KU

 

EU-dokument

 

5

COM(2018) 641 Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet och Europaparlamentet Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott Ett bidrag från Europeiska kommissionen vid ledarnas möte i Salzburg den 19-20 september 2018  

JuU

6

COM(2018) 719 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 december 2018

SfU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2018/19:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2018/19:FiU8 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

 

9

Bet. 2018/19:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2018

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

10

Bet. 2018/19:JuU3 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

 

 

Socialutskottets betänkande

 

11

Bet. 2018/19:SoU4 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

1 res. (KD)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:KrU3 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

12 res. (KD)

13

Bet. 2018/19:KrU4 Kultur i hela landet

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2018/19:NU5 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2018/19:AU3 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.