Onsdag den 8 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:115

Föredragningslista

2015/16:115

Onsdagen den 8 juni 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 18 maj

Anmälan om ny gruppledare för partigrupp

2

Christer Nylander (L) fr.o.m. den 7 juni

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

3

Tina Acketoft (L) fr.o.m. den 7 juni

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

4

Jakop Dalunde (MP) som ny ledamot i Europaparlamentet

Avsägelse

5

Erik Ullenhag (L) som ledamot i finansutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2015/16:665 av Fredrik Schulte (M)
Regeringens hantering av överskottsmålet

7

2015/16:667 av Fredrik Schulte (M)
Åtgärder för fler jobb

8

2015/16:704 av Jessika Roswall (M)
Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Anmälan om återkallelse av skrivelse

Beslut

9

2015/16:183 Återkallelse av skrivelsen 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Till handlingarna

Anmälan om avskrivning av skrivelse

10

2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 september

SkU

12

2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 september

SkU

13

2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 september

TU

Skrivelse

14

2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september

UU

Motioner

med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag

15

2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

MJU

16

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

EU-dokument

17

KOM(2016) 283 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 september 2016

CU

18

KOM(2016) 285 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2016

TU

19

KOM(2016) 287 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 juli 2016

KU

20

KOM(2016) 289 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr2006/2004 och direktiv 2009/22/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 juli 2016

NU

21

KOM(2016) 369 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2016

TU

22

KOM(2016) 370 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2016

TU

23

KOM(2016) 371 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2016

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

24

Bet. 2015/16:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

25

Bet. 2015/16:KU29 Kommittéberättelse 2016

26

Bet. 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Utrikesutskottets betänkanden

27

Bet. 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

28

Bet. 2015/16:UU13 Europarådet

1 res. (SD)

29

Bet. 2015/16:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

5 res. (M, SD)

Trafikutskottets utlåtande

30

Utl. 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa

2 res. (S, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

31

Bet. 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film

22 res. (S, M, SD, MP, C, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

32

Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

33

Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkanden

34

Bet. 2015/16:UbU20 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar

3 res. (M, C, L, KD)

35

Bet. 2015/16:UbU22 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

1 res. (M, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

36

Bet. 2015/16:JuU34 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

1 res. (C, V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

37

Bet. 2015/16:AU11 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

3 res. (SD, V, L)

38

Bet. 2015/16:AU8 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020 m.m.

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkanden

39

Bet. 2015/16:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013–2015

40

Bet. 2015/16:FiU36 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs

Utrikesutskottets betänkande

41

Bet. 2015/16:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

32 res. (M, SD, V, L, KD)

Civilutskottets utlåtande

42

Utl. 2015/16:CU25 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

1 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.