Onsdag den 8 november 2017

Föredragningslista 2017/18:27

Föredragningslista

2017/18:27

Onsdagen den 8 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2017/18:101 av Saila Quicklund (M)
Planerna på en nationell antidopningsorganisation

2

2017/18:102 av Saila Quicklund (M)
Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

FiU

4

2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

JuU

5

2017/18:38 Snabbare omval

KU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

6

2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

7

2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

med anledning av prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

8

2017/18:3913 av Annika Eclund m.fl. (KD)

UbU

9

2017/18:3915 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C)

UbU

med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

10

2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

11

2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

med anledning av prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

12

2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD)

SkU

med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor

13

2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

EU-dokument

14

KOM(2017) 637 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 december 2017

CU

15

KOM(2017) 650 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2018

UU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:JuU2 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

17

Bet. 2017/18:JuU3 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

18

Bet. 2017/18:JuU4 Nya regler om bevisinhämtning inom EU

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

3 res. (M, SD, C)

Socialutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:SoU6 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

21

Bet. 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC

3 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:UbU4 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Civilutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

1 res. (M, C, L, KD)

24

Bet. 2017/18:CU2 Sjöfylleri

Utrikesutskottets utlåtande

25

Utl. 2017/18:UU5 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Försvarsutskottets utlåtande

26

Utl. 2017/18:FöU10 Start för Europeiska försvarsfonden

2 res. (SD, V)

Finansutskottets betänkande

27

Bet. 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.