Onsdagen den 1 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:109

2010/11:109

Onsdagen den 1 juni 2011

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Meddelande om aktuell debatt om ojämlik sjukvård

1                                     

Torsdagen den 9 juni direkt efter voteringen kl. 16.00

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2010/11:363 av Tina Ehn (MP)

Lysekilsbanans framtid

3                                     

2010/11:366 av Siv Holma (V)

Lysekilsbanan

4                                     

2010/11:376 av Annika Lillemets (MP)

Fyrstegsprincipen i EU

5                                     

2010/11:391 av Åsa Romson (MP)

Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen

6                                     

2010/11:427 av Sven-Erik Österberg (S)

Behov av skydd mot rovdjur

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

7                                     

RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8                                     

2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

SfU

9                                     

2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag

CU

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

10                                 

2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010

44 res. (S,MP,SD,V)

Konstitutionsutskottets betänkanden

11                                 

2010/11:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

12                                 

2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen

13                                 

2010/11:KU31 Förkortad lagrådsperiod, m.m.

Finansutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:FiU25 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter

15                                 

2010/11:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning

Näringsutskottets betänkanden

16                                 

2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige

1 res. (S,V)

17                                 

2010/11:NU22 En ny energimärkningslag

18                                 

2010/11:NU25 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

19                                 

2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3)

3 res. (V)

Trafikutskottets betänkande

20                                 

2010/11:TU19 Behörighet för lokförare

Näringsutskottets betänkanden

21                                 

2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.

3 res. (S,MP,V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22                                 

2010/11:MJU24 Nedskräpning

1 res. (MP)

Civilutskottets betänkande

23                                 

2010/11:CU20 Fastighetsrätt

2 res. (S,SD,V)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

Gemensam debatt 2010/11:SfU8 och 2010/11:SfU9

24                                 

2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort

3 res. (SD,V)

25                                 

2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex

5 res. (SD,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

26                                 

2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen

6 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

     

    

 

                                   ______________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.