Onsdagen den 10 november 2010

Föredragningslista 2010/11:12

2010/11:12

Onsdagen den 10 november 2010

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 4 november

    

Avsägelse

2                                     

Ingela Nylund Watz (S) som suppleant i utrikesutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Yilmaz Kerimo (S) som suppleant i utrikesutskottet

    

Meddelande om statsministerns frågestund

4                                     

Torsdagen den 11 november kl. 14.00-14.45

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5                                     

2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

NU

Redogörelse

6                                     

2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet

7                                     

2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V)

TU

8                                     

2010/11:T3 av Björn von Sydow (S)

TU

9                                     

2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

10                                 

2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP)

TU

EU-dokument

11                                 

KOM(2010)597 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och

andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 december

MJU

12                                 

KOM(2010)611 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 december

TU

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

13                                 

2010/11:FPM17 Direktiv om gemensamt europeiskt järnvägsområde KOM(2010)475

TU

    

Ärende för debatt och beslut efter debattens slut

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

14                                 

2010/11:MJU7 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

     

    

                                   ______________________________