Onsdagen den 12 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:121

2012/13:121

Onsdagen den 12 juni 2013

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

     

     

1                                     

Partiledardebatt

    

Justering av protokoll

2                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 5 juni

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2012/13:33 Torsdagen den 23 maj

UU

4                                     

2012/13:42 Torsdagen den 30 maj

FiU

          

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2012/13:FPM113 Förordning om djurhälsa KOM(2013) 260

MJU

6                                     

2012/13:FPM114 Växtförökningsmaterial KOM(2013) 262

MJU

7                                     

2012/13:FPM115 Förordning om offentlig kontroll KOM(2013) 265

MJU

8                                     

2012/13:FPM116 Förordning om växtskadegörare KOM(2013) 267

MJU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9                                     

2012/13:457 av Leif Jakobsson (S)

Åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln

10                                 

2012/13:458 av Leif Jakobsson (S)

Skatteavtalet med Danmark

11                                 

2012/13:462 av Marie Nordén (S)

Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet

12                                 

2012/13:463 av Hans Hoff (S)

Rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn

13                                 

2012/13:478 av Pia Nilsson (S)

Växande ekonomiska klyftor

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

14                                 

2012/13:176 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

15                                 

2012/13:Ub21 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

UbU

16                                 

2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

UbU

EU-dokument

17                                 

KOM(2013) 342 Förslag till europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 september

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

18                                 

2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

7 res. (S,SD,V)

19                                 

2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet

5 res. (S,SD,V)

20                                 

2012/13:SfU9 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

3 res. (SD,V)

Kulturutskottets betänkande

21                                 

2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken

7 res. (MP,V)

Socialutskottets betänkanden

22                                 

2012/13:SoU26 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

23                                 

2012/13:SoU27 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

1 res. (S,MP,V)

24                                 

2012/13:SoU28 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten

          

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Utrikesutskottets betänkande

25                                 

2012/13:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

35 res. (S,MP,SD,V)

Socialutskottets betänkanden

26                                 

2012/13:SoU23 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning

27                                 

2012/13:SoU25 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel

     

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

28                                 

2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkanden

29                                 

2012/13:UbU7 Skolväsendet

37 res. (S,MP,SD,V)

30                                 

2012/13:UbU19 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat

Kulturutskottets betänkande

31                                 

2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald

14 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets utlåtande

32                                 

2012/13:FiU40 Granskning av grönbok om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin

    

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.