Onsdagen den 13 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:129

2011/12:129

Onsdagen den 13 juni 2012

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

1                                     

Partiledardebatt

    

Justering av protokoll

2                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 juni

    

Avsägelser

3                                     

Margareta Pålsson (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012 och som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 19 juni

4                                     

Kenneth Johansson (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012

5                                     

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i finansutskottet och EU-nämnden

6                                     

Peder Wachtmeister (M) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i EU-nämnden

7                                     

Tomas Tobé (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 juni

8                                     

Amir Adan (M) som suppleant i kulturutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

9                                     

Peder Wachtmeister (M) som ledamot i finansutskottet och EU-nämnden

10                                 

Tomas Tobé (M) som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 19 juni

11                                 

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 juni

12                                 

Amir Adan (M) som ledamot i kulturutskottet

    

Ansökan om ledighet

13                                 

Fredrick Federley (C) fr.o.m. den 3 september 2012 t.o.m. den 26 april 2013
Ersättare Johan Hedin (C)

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Torsdagen den 14 juni

14                                 

Votering kl. 12.00 utgår, votering kl. 16.00 kvarstår

    

Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

15                                 

Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 torsdagen den 21 juni t.o.m. fredagen den 7 september ska besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

16                                 

2011/12:387 av Kent Persson (V)

Kommunala energibolag

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

17                                 

2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

MJU

Skrivelse

18                                 

2011/12:150 Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

SkU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

19                                 

2011/12:KU20 Granskningsbetänkande

7 res. (M,FP,C,SD,KD)

20                                 

2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m.

21                                 

2011/12:KU24 Indelning i utgiftsområden

Utrikesutskottets betänkande

22                                 

2011/12:UU9 Norden

4 res. (S,MP,SD,V)

    

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

23                                 

2011/12:UU17 Europarådet

12 res. (S,MP,SD,V)

Trafikutskottets betänkanden

24                                 

2011/12:TU16 It- och postfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

25                                 

2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur

16 res. (S,MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkande

26                                 

2011/12:UbU21 Leveransplikt för elektroniskt material

Socialutskottets betänkanden

27                                 

2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet

4 res. (S,MP,V)

28                                 

2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkanden

29                                 

2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek

12 res. (S,MP,SD,V)

30                                 

2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället

11 res. (S,MP,SD,V)

31                                 

2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

32                                 

2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål

23 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

33                                 

2011/12:NU25 Rättelse i mönsterskyddslagen

34                                 

2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten

35                                 

2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter

1 res. (S,SD)

36                                 

2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

1 res. (S)

Försvarsutskottets betänkande

37                                 

2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015

1 res. (V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

38                                 

2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

15 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

     

    

 

                                   ______________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.