Onsdagen den 15 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:116

2010/11:116

Onsdagen den 15 juni 2011

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

1                                     

Partiledardebatt

    

Justering av protokoll

2                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 9 juni

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3                                     

Morgan Johansson (S) fr.o.m. den 18 juni

Därmed upphör Laila Olsens (S) uppdrag som ersättare

    

Avsägelser

4                                     

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 16 juni

5                                     

Ulf Holm (MP) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 16 juni

    

Anmälan om kompletteringsval

6                                     

Ulf Holm (MP) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 16 juni

7                                     

Gustav Fridolin (MP) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 16 juni

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

8                                     

2010/11:35 Fredagen den 27 maj

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

9                                     

KOM(2011) 336 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 september

AU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande och utlåtande

10                                 

2010/11:FiU27 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

1 res. (SD)

11                                 

2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

5 res. (MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

12                                 

2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor

13                                 

2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

6 res. (S,MP,V)

Näringsutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

1 res. (M,FP,C,KD)

15                                 

2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

16                                 

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

17                                 

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

18                                 

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

19                                 

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

20                                 

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

21                                 

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Konstitutionsutskottets betänkanden

22                                 

2010/11:KU20 Granskningsbetänkande

6. kap (S,M,MP,FP,C,V,KD)

23                                 

2010/11:KU28 Vallagsfrågor

24                                 

2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m.

1 res. (V)

Trafikutskottets utlåtande

25                                 

2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

3 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

26                                 

2010/11:FiU41 Ändringar i insättningsgarantin

Skatteutskottets betänkande

27                                 

2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande och utlåtande

28                                 

2010/11:CU25 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

29                                 

2010/11:CU27 En EU-ram för bolagsstyrning

2 res. (S,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

30                                 

2010/11:AU10 Arbetsrätt

17 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

31                                 

2010/11:JuU23 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

1 res. (SD)

32                                 

2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden

33                                 

2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.