Onsdagen den 16 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:138

2009/10:138

Onsdagen den 16 juni 2010

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

1                                     

Partiledardebatt

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2                                     

2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009

SoU

Redogörelse

3                                     

2009/10:RRS33 Riksrevisionens styrelses redogörelse om programmet Arbetspraktik

AU

Motion

med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010

4                                     

2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

NU

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

5                                     

2009/10:40 Fredagen den 28 maj

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

6                                     

2009/10:NU26 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

1 res. (s,v,mp)

Civilutskottets betänkande

7                                     

2009/10:CU29 Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

2 res. (s,v,mp)

Näringsutskottets betänkande

8                                     

2009/10:NU25 Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning

1 res. (s,v,mp)

Civilutskottets betänkande

9                                     

2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

6 res. (s,v,mp)

Utrikesutskottets betänkanden

10                                 

2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2 res. (s,v,mp)

11                                 

2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

12                                 

2009/10:AU15 Uppskov med behandlingen av ärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

13                                 

2009/10:SfU20 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkanden

14                                 

2009/10:SoU22 Patientsäkerhet och tillsyn

13 res. (s,v,mp)

15                                 

2009/10:SoU20 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

16                                 

2009/10:SoU25 Olovlig tobaksförsäljning

7 res. (s,v,mp)

17                                 

2009/10:SoU15 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utrikesutskottets betänkanden

18                                 

2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009

8 res. (s,v,mp)

19                                 

2009/10:UU23 Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Civilutskottets betänkande

20                                 

2009/10:CU22 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

    

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

21                                 

2009/10:MJU23 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

1 res. (s)

Finansutskottets betänkande

22                                 

2009/10:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2010

5 res. (s,v,mp)

Trafikutskottets betänkande

23                                 

2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 m.m.

8 res. (s,v,mp)

24                                 

2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor

5 res. (s,v,mp)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

25                                 

2009/10:MJU28 Gränser i skog

3 res. (s,v,mp)

26                                 

2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer

6 res. (s,v,mp)

27                                 

2009/10:MJU30 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier

Finansutskottets betänkanden

28                                 

2009/10:FiU19 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009

1 res. (s,v,mp)

29                                 

2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

3 res. (s,v,mp)

30                                 

2009/10:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005–2009

Civilutskottets betänkande

31                                 

2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

3 res. (v,mp)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.