Onsdagen den 17 november 2010

Föredragningslista 2010/11:16

2010/11:16

Onsdagen den 17 november 2010

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 november

    

Avsägelser

2                                     

Edward Riedl (M) som suppleant i trafikutskottet

3                                     

Mats Gerdau (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

    

Utökning av antalet suppleanter

4                                     

Från 21 till 22 i finansutskottet

5                                     

Från 20 till 21 i justitieutskottet

6                                     

Från 18 till 19 i civilutskottet

7                                     

Från 24 till 25 i utrikesutskottet

8                                     

Från 21 till 22 i försvarsutskottet

9                                     

Från 23 till 24 i socialutskottet

10                                 

Från 20 till 22 i kulturutskottet

11                                 

Från 22 till 24 i utbildningsutskottet

12                                 

Från 20 till 21 i trafikutskottet

13                                 

Från 22 till 24 i näringsutskottet

14                                 

Från 32 till 38 i EU-nämnden

    

Val av extra suppleanter

15                                 

Hans Rothenberg (M) som suppleant i finansutskottet

16                                 

Anton Abele (M) som suppleant i justitieutskottet

17                                 

Margareta B Kjellin (M) som suppleant i civilutskottet

18                                 

Cristina Husmark Pehrsson (M) som suppleant i utrikesutskottet

19                                 

Åsa Ågren Wikström (M) som suppleant i försvarsutskottet

20                                 

Susanna Haby (M) som suppleant i socialutskottet

21                                 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) som suppleant i kulturutskottet

22                                 

Olof Lavesson (M) som suppleant i kulturutskottet

23                                 

Patrick Reslow (M) som suppleant i utbildningsutskottet

24                                 

Jonas Jacobsson (M) som suppleant i trafikutskottet

25                                 

Lena Asplund (M) som suppleant i näringsutskottet

26                                 

Sten Bergheden (M) som suppleant i näringsutskottet

27                                 

Margareta Cederfelt (M) som suppleant i EU-nämnden

28                                 

Anti Avsan (M) som suppleant i EU-nämnden

29                                 

Malin Löfsjögård (M) som suppleant i EU-nämnden

30                                 

Mikael Cederbratt (M) som suppleant i EU-nämnden

31                                 

Bengt-Anders Johansson (M) som suppleant i EU-nämnden

32                                 

Ulf Holm (MP) som suppleant i EU-nämnden

    

Anmälan om kompletteringsval

33                                 

Edward Riedl (M) som ledamot i trafikutskottet

34                                 

Fredrik Malm (FP) som suppleant i utbildningsutskottet

35                                 

Cecilia Magnusson (M) som suppleant i trafikutskottet

36                                 

Jan Ericson (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

37                                 

2010/11:22 av Björn von Sydow (S)

Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

38                                 

2010/11:7 Tisdagen den 16 november

JuU

39                                 

2010/11:9 Tisdagen den 16 november

FiU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

40                                 

2010/11:FPM22 Nytt förslag om ändringar i Eurodacförordningen KOM(2010)555

SfU

41                                 

2010/11:FPM23 Tillfälliga tullättnader för Pakistan KOM(2010)552

NU

42                                 

2010/11:FPM24 Finansiering av integrerad havspolitik KOM(2010)494

TU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

43                                 

2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

SoU

EU-dokument

44                                 

KOM(2010)389 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020

TU

45                                 

KOM(2010)579 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken En EU-ram för krishantering inom finanssektorn

FiU

46                                 

KOM(2010)629 Grönbok EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare

UU

47                                 

KOM(2010)662 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av

denna förteckning

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 januari 2011

SfU

    

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets utlåtande

48                                 

2010/11:SfU5 Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU

Konstitutionsutskottets betänkande

49                                 

2010/11:KU11 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning

Finansutskottets betänkande

50                                 

2010/11:FiU9 Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

51                                 

2010/11:SfU3 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

52                                 

2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Socialutskottets betänkande

53                                 

2010/11:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009

Näringsutskottets betänkanden

54                                 

2010/11:NU4 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

55                                 

2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Kulturutskottets betänkande

56                                 

2010/11:KrU4 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Skatteutskottets betänkanden

57                                 

2010/11:SkU3 Informationsutbytesavtal med Bahamas

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

58                                 

2010/11:SkU4 Informationsutbytesavtal med Monaco

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

59                                 

2010/11:SkU5 Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

60                                 

2010/11:SkU7 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

61                                 

2010/11:SkU8 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

62                                 

2010/11:SkU9 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast bordläggning

     

    

                                   ______________________________