Onsdagen den 19 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:126

2012/13:126

Onsdagen den 19 juni 2013

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avtackning

Interpellationssvar

14.00

Aktuell debatt

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 13 juni

    

Ansökan om fortsatt ledighet

2                                     

Mikael Sandström (M) fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december

Ersättare Sedat Dogru (M)

    

3                                     

Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden med voteringstider hösten 2013

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4                                     

2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang

CU

5                                     

2012/13:177 Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden går ut den 25 september

TU

Skrivelser

6                                     

2012/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption

KU

7                                     

2012/13:172 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser. Motionstiden går ut den 25 september

SoU

EU-dokument

8                                     

KOM(2013) 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 september

TU

9                                     

KOM(2013) 316 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 september

TU

10                                 

KOM(2013) 404 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

NU

11                                 

KOM(2013) 409 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

TU

12                                 

KOM(2013) 417 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

MJU

13                                 

KOM(2013) 418 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

MJU

         

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

14                                 

2012/13:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (M,MP,FP,C,SD,V,KD)

15                                 

2012/13:KU21 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser

1 res. (S,MP,V)

16                                 

2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld

Finansutskottets betänkande

17                                 

2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

1 res. (SD)

Försvarsutskottets utlåtande

18                                 

2012/13:FöU12 Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer

    

              

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

19                                 

2012/13:FiU30 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

20                                 

2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012

21                                 

2012/13:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S,MP,SD,V)

Skatteutskottets betänkande

22                                 

2012/13:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2013

        

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

23                                 

2012/13:446 av Pyry Niemi (S)

Konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatsförpackningar

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

24                                 

2012/13:459 av Monica Green (S)

Ordning och reda i it-politiken

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

25                                 

2012/13:448 av Jens Holm (V)

Trängselskatt och kollektivtrafik i Stockholm

2012/13:468 av Jens Holm (V)

Minskat behov av Förbifart Stockholm

    

Aktuell debatt kl. 14.00

26                                 

Debatt om läget i den svenska skolan

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.