Onsdagen den 20 juni 2007

Föredragningslista 2006/07:130

2006/07:130

Onsdagen den 20 juni 2007

Kl.

09.00

Votering

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 juni

     

Ansökan om ledighet, m.m.

Fredrik Lundh (s) fr.o.m. den 20 augusti 2007 t.o.m. den 1 februari 2008

Ersättare Hannah Bergstedt (s)

     

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2006/07:FPM94 Meddelande om en ny kulturagenda KOM(2007)242

KrU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

FiU

Framställning

2007/07:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor

FöU

Talmannen föreslår att motionstiden på dessa ärenden förlängs till den 21 september

Motioner

med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar

2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl (s)

AU

2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. (v)

AU

2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation

2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v)

TU

     

     

     

Ärenden för avgörande

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkande

2006/07:SkU19 Införande av trängselskatt i Stockholm

4 res. (s,v,mp)

Skatteutskottets utlåtande

2006/07:SkU21 Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

Socialutskottets betänkande

2006/07:SoU14 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag

5 res. (s,v,mp)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande

2006/07:KUU1 EU:s fördrag

1 res. (v,mp)

Konstitutionsutskottets betänkande

2006/07:KU20 Granskningsbetänkande

     

     

Ärenden för debatt och avgörande
votering efter debattens slut

Näringsutskottets betänkande

2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag

14 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden

2006/07:FiU19 Årsredovisning för staten

2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

9 res. (s,v,mp)

2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007

10 res. (s,v,mp)

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande och FöU10

2006/07:KU22 Indelning i utgiftsområden

5 res. (s,v,mp)

2006/07:KU23 Utlåtande angående en grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument

2006/07:KU24 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

2006/07:KU26 Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

2006/07:KU25 Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall (bet. 2006/07:FöU10)
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning
2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (återstående delar)

     

     

    

Avslutning

     

     

     

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.