Onsdagen den 22 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:121

2010/11:121

Onsdagen den 22 juni 2011

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar (börjar direkt efter avslutningen)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 juni

    

2                                     

Meddelande om preliminär sammanträdesplan hösten 2011

    

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

3                                     

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4                                     

2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

SkU

Skrivelse

5                                     

2010/11:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2010

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

SoU

    

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Finansutskottets betänkande

6                                     

2010/11:FiU42 Ramverk för finanspolitiken

2 res. (SD,V)

Kulturutskottets utlåtande

7                                     

2010/11:KrU11 Grönbok om onlinespel på den inre marknaden

Försvarsutskottets betänkande

8                                     

2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen

Skatteutskottets betänkande

9                                     

2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

10                                 

2010/11:SfU11 Vissa ändringar i sjukförsäkringen

1 res. (M,FP,C,KD)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

Gemensam debatt 2010/11:FiU20 och 2010/11:SkU33

11                                 

2010/11:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S,MP,SD,V)

Skatteutskottets betänkande

12                                 

2010/11:SkU33 Redovisning av skatteutgifter

Finansutskottets betänkanden

13                                 

2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011

3 res. (MP,SD)

14                                 

2010/11:FiU33 Årsredovisning för staten 2010

Justitieutskottets betänkande (forts.)

15                                 

2010/11:JuU28 Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

2 res. (M,FP,C,SD,KD)

    

16                                 

Avslutning

     

     

     

Svar på interpellationer

Finansminister Anders Borg (M)

17                                 

2010/11:325 av Jasenko Omanovic (S)

Förändrade sociala avgifter

18                                 

2010/11:367 av Eva-Lena Jansson (S)

Regeringens skattepolitik

19                                 

2010/11:378 av Jens Holm (V)

Regeringens skattesänkningar och miljön

20                                 

2010/11:394 av Jonas Sjöstedt (V)

Miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.