Onsdagen den 23 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:143

2009/10:143

Onsdagen den 23 juni 2010

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 juni

    

Ansökan om fortsatt ledighet, m.m.

2                                     

Mikael Sandström (m) fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 4 oktober

Ersättare Malin Löfsjögård (m)

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3                                     

2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal

NU

Framställning

4                                     

2009/10:RS6 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

KU

EU-dokument

5                                     

KOM(2010)289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 september

FiU

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

6                                     

2009/10:36 Tisdagen den 22 juni

MJU

    

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkanden och utlåtande

7                                     

2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.

9 res. (s,v,mp)

8                                     

2009/10:TU25 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

9                                     

2009/10:TU26 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten

Försvarsutskottets betänkande

10                                 

2009/10:FöU6 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Utrikesutskottets betänkande

11                                 

2009/10:UU19 Nordiskt samarbete

Näringsutskottets betänkanden

12                                 

2009/10:NU20 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

13                                 

2009/10:NU22 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

2 res. (s,v,mp)

14                                 

2009/10:NU27 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets utlåtande

15                                 

2009/10:JuU31 Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

3 res. (s,v,mp)

Utbildningsutskottets betänkande

16                                 

2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor

Civilutskottets betänkanden

17                                 

2009/10:CU30 Uppskov med behandlingen av ärenden

18                                 

2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov

    

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt 2009/10:FiU20 och 2009/10:SkU37

Finansutskottets betänkande

19                                 

2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1 res. (s,v,mp)

Skatteutskottets betänkande

20                                 

2009/10:SkU37 Redovisning av skatteutgifter 2010

1 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden och utlåtande

21                                 

2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009

22                                 

2009/10:FiU39 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Gemensam debatt 2009/10:FiU40 och 2009/10:FiU41

23                                 

2009/10:FiU40 Utlåtande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken

1 res. (v)

24                                 

2009/10:FiU41 Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy

Kulturutskottets betänkande och utlåtande

25                                 

2009/10:KrU14 Grönbok om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn

26                                 

2009/10:KrU15 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

    

27                                 

Avslutning

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.