Onsdagen den 24 november 2010

Föredragningslista 2010/11:20

2010/11:20

Onsdagen den 24 november 2010

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 18 november

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Måndagen den 29 november kl. 15.00

2                                     

Bordläggningsplenum tillkommer

    

Senaste dag för avlämnande av propositioner

3                                     

Tisdagen den 22 mars 2011 föreslås som senaste dag för inlämnande av propositioner som avses bli behandlade under innevarande riksmöte och för vilken särskild tidpunkt inte är föreskriven

    

4                                     

Meddelande om preliminära hålltider för kammarens sammanträden januari 2011- juni 2014

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

5                                     

2010/11:6 Torsdagen den 18 november

SfU

    

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

6                                     

2010/11:SkU15 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Finansutskottets betänkande och utlåtande

7                                     

2010/11:FiU7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan

8                                     

2010/11:FiU13 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland

9                                     

2010/11:FiU14 Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem

1 res. (S,V)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

10                                 

2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

2 res. (SD)

11                                 

2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen

12                                 

2010/11:KU3 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (vilande grundlagsbeslut)

13                                 

2010/11:KU5 Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)

14                                 

2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status (vilande grundlagsbeslut)

1 res. (MP,V)

15                                 

2010/11:KU12 Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten

16                                 

2010/11:KU13 Följdändringar till en reformerad grundlag

Justitieutskottets betänkanden

17                                 

2010/11:JuU2 Ny delgivningslag

18                                 

2010/11:JuU3 Utnämning av ordinarie domare

Trafikutskottets betänkande och utlåtande

19                                 

2010/11:TU2 En digital agenda för Europa

20                                 

2010/11:TU3 Vägsäkerhetslag

21                                 

2010/11:TU4 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1

     

    

                                   ______________________________