Onsdagen den 26 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:129

2012/13:129

Onsdagen den 26 juni 2013

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

     

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

1                                     

2012/13:FPM120 Ändring av biocidförordningen KOM(2013) 288

MJU

                    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

2                                     

KOM(2013) 312 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 september

UbU

3                                     

KOM(2013) 428 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 september

MJU

         

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets utlåtande

4                                     

2012/13:TU21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

5                                     

2012/13:460 av Gunilla Svantorp (S)

Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

6                                     

2012/13:466 av Carin Runeson (S)

Nedskärningarna på Högskolan Dalarna

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

7                                     

2012/13:455 av Leif Jakobsson (S)

Gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen

8                                     

2012/13:456 av Leif Jakobsson (S)

Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken

9                                     

2012/13:473 av Jens Holm (V)

Ökad och säker cykeltrafik

10                                 

2012/13:479 av Anders Ygeman (S)

Höghastighetsbanor med europeisk standard

11                                 

2012/13:490 av Mats Pertoft (MP)

Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna–Gnesta

2012/13:492 av Hans Ekström (S)

Gnestapendeln

2012/13:493 av Ingela Nylund Watz (S)

Gnestapendeln

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.