Onsdagen den 3 november 2010

Föredragningslista 2010/11:9

2010/11:9

Onsdagen den 3 november 2010

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Allmänpolitisk debatt

15.30

Återrapportering från Europeiska rådets möte

________________________________________________________

    

1                                     

Partiledardebatt

    

Avsägelse

2                                     

Mats Melin som chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 3 januari 2011

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2010/11:5 Tisdagen den 2 november

FiU

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4                                     

2010/11:24 av Åsa Romson (MP)

Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5                                     

2010/11:45 Förstärkt skydd mot stalkning

JuU

Motion

med anledning av prop. 2010/11:19 Ett steg framåt – en ny dansarutbildning

6                                     

2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP)

UbU

EU-dokument

7                                     

KOM(2010)492 Meddelande från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer

JuU

8                                     

KOM(2010)547 Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet

KU

9                                     

KOM(2010) 607 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 december

MJU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

10                                 

2010/11:FPM11 Mångårigt program för radiospektrumpolitiken KOM(2010)471

TU

11                                 

2010/11:FPM12 Bredbandsstrategi för Europa KOM(2010)472

TU

    

12                                 

Allmänpolitisk debatt

    

Kl. 15.30
Återrapportering från Europeiska rådets möte

13                                 

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 28-29 oktober

     

    

                                   ______________________________