Onsdagen den 8 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:111

2010/11:111

Onsdagen den 8 juni 2011

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 31 maj

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

2                                     

2010/11:24 Tisdagen den 31 maj

SkU

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

3                                     

2010/11:FPM118 Halvtidsutvärdering av EU-programmet Ung och aktiv i Europa KOM(2011) 220

KrU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4                                     

2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

CU

5                                     

2010/11:151 Nytt unionsregister för utsläppsrätter

MJU

6                                     

2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

MJU

7                                     

2010/11:156 Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting

FiU

Motioner

med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar

8                                     

2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP)

TU

9                                     

2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

10                                 

2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

1 res. (M,FP,C,KD)

Utrikesutskottets betänkanden

11                                 

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

12                                 

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

13                                 

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

15                                 

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

16                                 

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

17                                 

2010/11:FiU39 Nya regler för elektroniska pengar

Socialutskottets betänkande och utlåtande

18                                 

2010/11:SoU14 Apoteksomregleringen

1 res. (S,MP,V)

19                                 

2010/11:SoU17 En EU-agenda för barns rättigheter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

20                                 

2010/11:MJU23 Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft

1 res. (S,MP,V)

Trafikutskottets betänkanden

21                                 

2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster

2 res. (S,MP,V)

22                                 

2010/11:TU26 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen

1 res. (S,V)

Justitieutskottets betänkande

23                                 

2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

8 res. (S,MP,SD,V)

Kulturutskottets betänkanden

24                                 

2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering

9 res. (S,MP,SD,V)

25                                 

2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

4 res. (S,MP,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.