Tisdag den 1 december 2020

Föredragningslista 2020/21:44

Föredragningslista

2020/21:44

Tisdagen den 1 december 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 10 november

Anmälan om kompletteringsval

2

Elin Segerlind (V) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 3 december kl. 14.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december

4

Tisdagen den 15 december kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2020/21:11 Torsdagen den 19 november

SfU

6

2020/21:8 Tisdagen den 17 november

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2020/21:149 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i skolans undervisning

8

2020/21:157 av Ludvig Aspling (SD)
En undersökning bland personer som identifierar sig som muslimer

9

2020/21:170 av Lars Hjälmered (M)
Kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige

10

2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M)
Omsättningen på rektorer

11

2020/21:178 av Jens Holm (V)
Utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

12

2020/21:179 av Jessica Thunander (V)
Transporteffektivitet och klimatmålet 2030

13

2020/21:184 av Thomas Morell (SD)
Det ökade antalet skjutningar i samhället

14

2020/21:188 av Sofia Westergren (M)
Problem kring samordningsnummer

15

2020/21:189 av Kjell Jansson (M)
Förstärkning av Tullverket

16

2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)
Åtgärder mot nedskräpning

17

2020/21:192 av Thomas Morell (SD)
Hot mot förtroendevalda

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

18

Bet. 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4 res. (SD, KD)

Skatteutskottets betänkanden

19

Bet. 2020/21:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

20

Bet. 2020/21:SkU7 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

21

Bet. 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel

2 res. (M, SD)

22

Bet. 2020/21:SkU14 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Civilutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

2 res. (M, SD, KD)

24

Bet. 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1 res. (M, KD, L)

25

Bet. 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

4 res. (SD, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

26

Bet. 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

4 res. (M, C, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

27

2020/21:150 av Edward Riedl (M)
Krisstöd till handelsbolag

28

2020/21:156 av Edward Riedl (M)
Korttidspermittering och försenade utbetalningar

Socialminister Lena Hallengren (S)

29

2020/21:152 av Edward Riedl (M)
Kompensation för utebliven regionsjukvård

Utrikesminister Ann Linde (S)

30

2020/21:136 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Palestina och ersättningar som främjar våldshandlingar

31

2020/21:146 av Håkan Svenneling (V)
Inbördeskrig och våldsamheter i Etiopien

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

32

2020/21:82 av Jessica Thunander (V)
Miljömålen och infrastrukturplaneringen

33

2020/21:94 av Maria Stockhaus (M)
Framtiden för flygplatser i Stockholm
2020/21:121 av Kjell Jansson (M)
Utbyggnad av Arlanda

34

2020/21:153 av Edward Riedl (M)
Säkerheten kring fjärrstyrd flygtrafikledning
2020/21:154 av Edward Riedl (M)
Försenad fjärrstyrd flygtrafikledning
2020/21:155 av Edward Riedl (M)
Kostnader för fjärrstyrd flygtrafikledning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.