Tisdag den 11 december 2018

Föredragningslista 2018/19:26

Föredragningslista

2018/19:26

Tisdagen den 11 december 2018

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

1

RiR 2018:31 Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2

2018/19:21 Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber

3

2018/19:2999 av Allan Widman m.fl. (L)

FöU

med anledning av skr. 2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

4

2018/19:2998 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets utlåtande

5

Utl. 2018/19:TU3 Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet

1 res. (SD)

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 12 december

Socialutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:SoU3 Ny lag om tobak och liknande produkter
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.