Tisdag den 12 april 2016

Föredragningslista 2015/16:90

Föredragningslista

2015/16:90

Tisdagen den 12 april 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om villkor för upphandling

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 22 mars

Anmälan om ersättare

3

Christer Adelsbo (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december under Anna Wallentheims (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

4

Staffan Danielsson (C) som suppleant i skatteutskottet

5

Christer Adelsbo (S) som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december under Anna Wallentheims (S) ledighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM67 Ändring av utstationeringsdirektivet SWD(2016) 52, SWD(2016) 53, KOM(2016) 128

AU

7

2015/16:FPM68 EU:s tillträdande till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) KOM(2016) 109

JuU

8

2015/16:FPM69 Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen en färdplan" KOM(2016) 120

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar

9

2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L)

UbU

med anledning av prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

10

2015/16:3364 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Finansutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

7 res. (M, SD, V, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

14

2015/16:506 av Edward Riedl (M)
Kommunala naturreservat

15

2015/16:507 av Edward Riedl (M)
Antalet riksintressen vid bostadsbyggande

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

16

2015/16:500 av Edward Riedl (M)
Fortsatta satsningar på Umeå universitet

Statsrådet Anders Ygeman (S)

17

2015/16:510 av Roger Haddad (L)
Åtgärder efter terrordåden i Paris och Bryssel

18

2015/16:513 av Erik Ottoson (M)
Drönare som hotar den allmänna säkerheten

19

2015/16:517 av Johan Hultberg (M)
Oljepåslaget på Tjörn

Statsrådet Anna Johansson (S)

20

2015/16:406 av Erik Andersson (M)
Alkobommar i svenska hamnar
2015/16:408 av Sten Bergheden (M)
Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

21

2015/16:501 av Edward Riedl (M)
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

22

2015/16:502 av Edward Riedl (M)
Bärgning av bussar

23

2015/16:503 av Edward Riedl (M)
Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge

24

2015/16:504 av Edward Riedl (M)
Åtgärder för fler elbilar

25

2015/16:520 av Anders Åkesson (C)
Stångådalsbanan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.