Tisdag den 13 december 2016

Föredragningslista 2016/17:45

Föredragningslista

2016/17:45

Tisdagen den 13 december 2016

Kl.

10.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 22 november

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Petra Ekerum (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 10 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2016/17:161 av Christian Holm Barenfeld (M)
Statliga beredskapsjobb

4

2016/17:166 av Christian Holm Barenfeld (M)
Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet

5

2016/17:172 av Sten Bergheden (M)
Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

6

2016/17:3548 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

7

2016/17:3549 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

TU

8

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

TU

9

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C)

TU

10

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

11

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD)

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1 res. (SD)

15

Bet. 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

16

Bet. 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

17

Bet. 2016/17:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

7 res. (SD, C, V, KD)

18

Bet. 2016/17:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

15 res. (M, SD, C, V, KD)

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

20

Bet. 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

3 res. (C, L)

21

Bet. 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

40 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkanden

22

Bet. 2016/17:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (SD)

23

Bet. 2016/17:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25

Bet. 2016/17:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

26

Bet. 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

27

Bet. 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (SD, V)

Skatteutskottets utlåtanden

28

Utl. 2016/17:SkU16 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

29

Utl. 2016/17:SkU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

30

Utl. 2016/17:SkU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

31

Utl. 2016/17:SkU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.