Tisdag den 13 september 2016

Föredragningslista 2016/17:1

Föredragningslista

2016/17:1

Tisdagen den 13 september 2016

Kl.

11.00

Upprop

______________________________________________________________________________

1

Inledning

2

Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde

3

Upprop

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2015/16:43 Tisdagen den 6 september

TU

Anmälan om faktapromemorior

5

2015/16:FPM124 Förordning om ansvarsfördelning för utsläpp av växthusgaser inom 2030-ramverket KOM(2016) 482

MJU

6

2015/16:FPM125 Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) KOM(2016) 479

MJU

7

2015/16:FPM126 Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet KOM(2016) 501

TU

8

2015/16:FPM127 Ändring av direktiv med avseende på skattemyndigheternas tillgång till information om penningtvätt KOM(2016) 452

SkU

9

2015/16:FPM128 Meddelande om fler åtgärder för skattetransparens och bekämpning av skatteflykt och skatteundandragande COM(2016) 451

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10

2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 28 september 2016

MJU

EU-dokument

11

KOM(2016) 466 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober 2016

SfU

12

KOM(2016) 468 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 oktober 2016

SfU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.