Tisdag den 15 december 2020

Föredragningslista 2020/21:54

Föredragningslista

2020/21:54

Tisdagen den 15 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

11.00

Votering

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 november

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Catarina Deremar (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2021

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

3

2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

4

2020/21:3792 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

5

2020/21:3793 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

6

2020/21:3794 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

7

Bet. 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

8

Bet. 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

11

Bet. 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkanden

12

Bet. 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

13

Bet. 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

14

Bet. 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

15

Bet. 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (V)

16

Bet. 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 11.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2020/21:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

19

Bet. 2020/21:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

20

Bet. 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Försvarsutskottets betänkande

21

Bet. 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

22

Bet. 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

23

Utl. 2020/21:AU6 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen


Socialförsäkringsutskottets betänkanden

24

Bet. 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

25

Bet. 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkande

26

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

27

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

28

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

29

Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.