Tisdag den 15 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:80

Föredragningslista

2015/16:80

Tisdagen den 15 mars 2016

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Peter Jeppsson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 18 mars

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Fredrik Malm (L) som suppleant i civilutskottet

 

3

Alexandra Völker (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 18 mars

 

4

Johan Andersson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 31 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2015/16:26 Torsdagen den 10 mars

TU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2015/16:454 av Kerstin Lundgren (C)
Samarbetet med AWEPA

 

7

2015/16:472 av Sten Bergheden (M)
Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2015/16:FPM54 Direktiv och förordning om ändring av datum i vissa EU-rättsakter på värdepappersmarknadsområdet KOM(2016) 56, KOM(2016) 57

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2015/16:NU11 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2015/16:AU6 Integration

6 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

25 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2015/16:SfU12 Socialavgifter

2 res. (M, SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

 

14

Bet. 2015/16:MJU10 Skogspolitik

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

15

Utl. 2015/16:MJU13 Cirkulär ekonomi

 

 

Finansutskottets betänkande

 

16

Bet. 2015/16:FiU26 Kommunala frågor

3 res. (S, M, MP, V)

 

Interpellationssvar

 

 

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

17

2015/16:425 av Edward Riedl (M)
Strandskyddet

 

 

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

18

2015/16:448 av Lars Hjälmered (M)
Energipolitiken

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

19

2015/16:416 av Niklas Wykman (M)
Mehmet Kaplans uttalande om arbetet på Finansdepartementet

 

20

2015/16:420 av Niklas Wykman (M)
De statligt ägda företagens förluster

 

21

2015/16:428 av Fredrik Schulte (M)
Skatter som stimulerar jobb och tillväxt

 

22

2015/16:430 av Fredrik Schulte (M)
Tillståndet i Sveriges ekonomi

 

23

2015/16:461 av Niklas Wykman (M)
Bedömningar av kostnadstrycket i offentlig sektor

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

24

2015/16:437 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Transportstyrelsens hantering av broavgift

 

25

2015/16:449 av Lars Hjälmered (M)
Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg

 

26

2015/16:451 av Johan Hultberg (M)
Internationella styrmedel för minskade utsläpp från flyg

 

27

2015/16:452 av Johan Hultberg (M)
Hållbara städer och hållbara transporter

 

28

2015/16:459 av Erik Ottoson (M)
Lastbilar som väger 90 ton

 

29

2015/16:463 av Emma Wallrup (V)
Infrastrukturplanering mot klimatmål

 

 

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

30

2015/16:444 av Ewa Thalén Finné (M)
Ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande

 

31

2015/16:456 av Erik Ottoson (M)
Kommunala wifi-nät

 

32

2015/16:457 av Nooshi Dadgostar (V)
Vinstuttag ur allmännyttan

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

33

2015/16:433 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Kalkutvinning på norra Gotland

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

34

2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)
Framtidens cancervård och Försäkringskassan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.