Tisdag den 15 mars 2022

Föredragningslista 2021/22:81

Föredragningslista

2021/22:81

Tisdagen den 15 mars 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 22 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Jonas Karlsson (V) som ersättare i riksdagen

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2021/22:398 av Alexandra Anstrell (M)
Befolkningsskyddet och skyddsrum

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2021/22:126 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

SkU

5

2021/22:132 Förskola för fler barn

UbU

6

2021/22:152 Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 mars

FiU

 

Skrivelse

 

7

2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

UU

 

Redogörelse

 

8

2021/22:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:116 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

 

9

2021/22:4410 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

10

2021/22:4415 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SoU

11

2021/22:4421 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2021/22:122 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

 

12

2021/22:4428 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

13

2021/22:4429 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:123 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 

14

2021/22:4430 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

15

2021/22:4432 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

 

16

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

17

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

18

2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

 

med anledning av skr. 2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

 

19

2021/22:4409 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

20

2021/22:4411 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

21

2021/22:4412 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

22

2021/22:4420 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

23

2021/22:4422 av Margareta Fransson m.fl. (MP)

SoU

24

2021/22:4425 av Clara Aranda m.fl. (SD)

SoU

 

EU-dokument

 

25

COM(2021) 776 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 och om upphävande av elva rättsakter på området nationalräkenskaper
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 maj 2022

FiU

26

COM(2022) 57 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 maj 2022

TU

27

COM(2022) 76 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av övergångsbestämmelser för förpackning och märkning av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 april 2022

SoU

28

COM(2022) 109 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 maj 2022

NU

29

COM(2022) 112 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 maj 2022

SfU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:FiU18 Gränsöverskridande distribution av fonder

 

31

Bet. 2021/22:FiU19 Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

33

Bet. 2021/22:SkU13 Inkomstskatt

44 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

34

Bet. 2021/22:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

10 res. (M, SD, C, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

35

Bet. 2021/22:SoU12 Stöd till personer med funktionsnedsättning

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

36

Bet. 2021/22:MJU17 Fiskeripolitik

24 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

37

2021/22:346 av Jimmy Ståhl (SD)
Flyttande av gods till insjöfarten
2021/22:347 av Jimmy Ståhl (SD)
Ökad andel sjötransporter

 

38

2021/22:348 av Jimmy Ståhl (SD)
Fler fartyg under svensk flagg

 

39

2021/22:361 av Thomas Morell (SD)
Skövdes roll som beredskapsflygplats

 

40

2021/22:363 av Eric Palmqvist (SD)
Sänkta hastighetsbegränsningar och en levande landsbygd

 

41

2021/22:369 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
E18 i den nationella planen

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

42

2021/22:351 av Runar Filper (SD)
Skottpengar på skarv
2021/22:358 av Runar Filper (SD)
Ersättning för sälavskjutning

 

43

2021/22:362 av Eric Palmqvist (SD)
Drivmedelspriset och en levande landsbygd

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

44

2021/22:364 av Eric Palmqvist (SD)
LKAB:s roll som föredöme för svensk gruvnäring

 

45

2021/22:374 av Maria Gardfjell (MP)
SGU i Malå

 

46

2021/22:379 av Lars Beckman (M)
Näringsministerns dialog med näringslivet

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

47

2021/22:357 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Rivning och avlägsnande av statyer och andra kulturföremål

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

48

2021/22:245 av Kjell Jansson (M)
Behovet av kärnkraft

 

49

2021/22:372 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Ökad planerbar elproduktion i södra Sverige

 

 

Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

50

2021/22:377 av Lars Beckman (M)
Riktlinjer för vindkraft

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.