Tisdag den 16 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:117

Föredragningslista

2014/15:117

Tisdagen den 16 juni 2015

Kl.

09.00

Votering

Arbetsplenum

18.00

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet fredagen den 29 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2014/15:674 av Sotiris Delis (M)
Svenska hushållens ekonomi

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

3

Bet. 2014/15:FiU28 Årsredovisning för staten 2014

Socialutskottets betänkande

4

Bet. 2014/15:SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

2 res. (S, MP, V)

Ärenden för avgörande kl. 9.00

Tidigare slutdebatterade

Finansutskottets betänkande

5

Bet. 2014/15:FiU32 En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster

1 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkanden

6

Bet. 2014/15:UbU7 Statens dimensionering av lärarutbildning

7

Bet. 2014/15:UbU13 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

5 res. (M, SD, C, FP, KD)

8

Bet. 2014/15:UbU16 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9

Bet. 2014/15:AU11 Arbetsförmedlingen

2 res. (S, MP, C, V)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

10

Bet. 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020

11 res. (SD, V, FP)

Försvarsutskottets betänkande

11

Bet. 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

23 res. (SD, V, FP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

12

Bet. 2014/15:AU9 Integration

6 res. (M, SD, C, FP, KD)

13

Bet. 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

5 res. (M, SD, C, V, FP, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

14

Bet. 2014/15:KU20 Granskningsbetänkande

2 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2014/15:FiU20 och 2014/15:FiU21

Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2014/15:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (M, SD, C, FP, KD)

16

Bet. 2014/15:FiU21 Vårändringsbudget för 2015

2 res. (M, SD, C, FP, KD)

Skatteutskottets betänkande

17

Bet. 2014/15:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2015

1 res. (M, C, FP, KD)

Justitieutskottets betänkanden

18

Bet. 2014/15:JuU20 Åklagardatalag

19

Bet. 2014/15:JuU21 Genomförande av brottsofferdirektivet

2 res. (FP)

20

Bet. 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

1 res. (SD)

21

Bet. 2014/15:JuU25 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Civilutskottets betänkanden

22

Bet. 2014/15:CU17 Arv i internationella situationer

1 res. (SD)

23

Bet. 2014/15:CU18 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Utbildningsutskottets betänkanden

24

Bet. 2014/15:UbU14 Specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

25

Bet. 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

2 res. (M, SD, C, FP, KD)

_________________________