Tisdag den 16 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:140

Föredragningslista

2019/20:140

Tisdagen den 16 juni 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

15.00

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 26 maj

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2019/20:40 Tisdagen den 2 juni

NU

3

2019/20:42 Tisdagen den 9 juni

NU

4

2019/20:44 Torsdagen den 11 juni

UU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2019/20:418 av Hans Wallmark (M)
Regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2019/20:FPM40 Meddelande om turism och transport
COM(2020) 550

NU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7

2019/20:187 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 juni

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:FiU30 Årsredovisning för staten 2019

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:SkU19 Redovisning av skatteutgifter 2020

10

Bet. 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

11

Bet. 2019/20:SkU25 Vissa ändringar i avfallsskattelagen

1 res. (KD)

Civilutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:CU24 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

1 res. (SD)

13

Bet. 2019/20:CU25 Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering

1 res. (SD)

Ärenden för avgörande kl. 15.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UU11 Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

Civilutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:CU21 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

1 res. (SD, C)

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

16

Utl. 2019/20:MJU17 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

2 res. (M, SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:AU14 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

2 res. (M, C, V, KD, L)

Utrikesutskottets betänkanden

18

Bet. 2019/20:UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete

3 res. (SD, C, V)

19

Bet. 2019/20:UU18 Granskning av utländska direktinvesteringar

Justitieutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Kulturutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:KrU12 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

5 res. (M, SD)

Trafikutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:TU15 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2019/20:TU17 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

24

Bet. 2019/20:MJU19 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

12 res. (M, SD, C, KD, L)

25

Bet. 2019/20:MJU20 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

3 res. (M, SD, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2019/20:FiU20 och 2019/20:FiU21

Finansutskottets betänkanden

26

Bet. 2019/20:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

3 res. (M, SD, V)

27

Bet. 2019/20:FiU21 Vårändringsbudget för 2020

28

Bet. 2019/20:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017–2019

29

Bet. 2019/20:FiU41 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

30

Bet. 2019/20:FiU44 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019

31

Bet. 2019/20:FiU45 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019

32

Bet. 2019/20:FiU46 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan

33

Bet. 2019/20:FiU50 Ny associationsrätt för medlemsbanker

34

Bet. 2019/20:FiU57 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkanden

35

Bet. 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

10 res. (M, SD, V, KD)

36

Bet. 2019/20:UbU21 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

1 res. (M, SD, C, KD)

Civilutskottets betänkande

37

Bet. 2019/20:CU22 Större komplementbyggnader

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.