Tisdag den 17 maj 2022

Föredragningslista 2021/22:115

Föredragningslista

2021/22:115

Tisdagen den 17 maj 2022

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 26 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Magnus Manhammar (S) fr.o.m. den 16 maj
Därmed upphörde Suzanne Svenssons (S) uppdrag som ersättare

3

Rebecka Le Moine (MP) fr.o.m. den 16 maj
Därmed upphörde Margareta Franssons (MP) uppdrag som ersättare

Avsägelser

4

Annika Hirvonen (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 19 maj

5

Rasmus Ling (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 19 maj

Anmälan om kompletteringsval

6

Rasmus Ling (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 19 maj

7

Annika Hirvonen (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 19 maj

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

8

2021/22:62 Torsdagen den 5 maj

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

9

2021/22:493 av Sten Bergheden (M)
Femårslicenserna

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10

2021/22:246 Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 maj

UU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet

11

2021/22:4669 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

12

2021/22:4671 av Jessica Rosencrantz (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD)

MJU

13

2021/22:4675 av Magnus Ek m.fl. (C)

MJU

14

2021/22:4684 av Amanda Palmstierna och Maria Gardfjell (båda MP)

MJU

med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

15

2021/22:4708 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

16

2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L)

JuU

17

2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

18

2021/22:4712 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

19

2021/22:4724 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkanden

20

Bet. 2021/22:SkU26 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

21

Bet. 2021/22:SkU27 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

1 res. (S, V, MP)

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2021/22:SoU29 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

Trafikutskottets betänkanden

23

Bet. 2021/22:TU17 Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

24

Bet. 2021/22:TU15 Yrkestrafik och taxi

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Finansutskottets betänkande

25

Bet. 2021/22:FiU36 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Justitieutskottets betänkanden

26

Bet. 2021/22:JuU36 Effektivare bevisupptagning inom EU

27

Bet. 2021/22:JuU38 Skärpta straff för knivbrott

5 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkanden

28

Bet. 2021/22:CU18 Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

29

Bet. 2021/22:CU19 Ett moderniserat konsumentskydd

6 res. (S, SD, C, V, MP)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtanden

30

Bet. 2021/22:NU21 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

54 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

31

Bet. 2021/22:NU17 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

1 res. (M, SD, KD, L)

32

Utl. 2021/22:NU24 Kommissionens meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

1 res. (M, SD, KD, L)

33

Bet. 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

34

Utl. 2021/22:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

1 res. (M, SD, KD)

Socialutskottets betänkanden

35

Bet. 2021/22:SoU16 Folkhälsofrågor

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

36

Bet. 2021/22:SoU17 E-hälsa m.m.

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

37

Bet. 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation

6 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

38

2021/22:476 av Anders Åkesson (C)
Kris för flyget

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.