Tisdag den 17 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:87

Föredragningslista

2019/20:87

Tisdagen den 17 mars 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende

1

Fredagen den 27 mars kl. 09.00

Meddelande om statsministerns frågestund

2

Torsdagen den 19 mars kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:343 av Pål Jonson (M)
Utvecklingen av det civila försvaret

4

2019/20:346 av Thomas Morell (SD)
Uteblivna rapporter gällande beställaransvar

5

2019/20:374 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Migränvård

6

2019/20:376 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Åtgärder för att minska ojämlikheten i sjukskrivningsprocessen

7

2019/20:385 av Jens Holm (V)
Ursprungsmärkning av drivmedel

8

2019/20:390 av Louise Meijer (M)
Klimatlagen

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

9

2019/20:FPM21 Meddelande om översynen av den ekonomiska styrningen COM(2020) 55

FiU

10

2019/20:FPM22 Meddelande om en förbättrad utvidgningsprocess på västra Balkan COM(2020) 57

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

UU

12

2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

TU

Skrivelse

13

2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Civilutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:CU14 Konsumenträtt

7 res. (M, SD, C, V)

16

Bet. 2019/20:CU15 Hushållningen med mark- och vattenområden

4 res. (C, KD)

Försvarsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:FöU9 Militära frågor

12 res. (M, SD, C, V, KD)

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:TU7 Infrastrukturfrågor

42 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

19

Bet. 2019/20:MJU9 Djurskydd

7 res. (M, SD, C, KD)

20

Bet. 2019/20:MJU10 Vattenvård

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

21

2019/20:343 av Pål Jonson (M)
Utvecklingen av det civila försvaret

22

2019/20:359 av Tobias Andersson (SD)
Avskaffande av krav på danstillstånd

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

23

2019/20:346 av Thomas Morell (SD)
Uteblivna rapporter gällande beställaransvar

24

2019/20:358 av Per Åsling (C)
Inlandsbanan

25

2019/20:364 av Jens Holm (V)
Rätt att cykla mot enkelriktat

26

2019/20:370 av Thomas Morell (SD)
Trafiksäkerhetsarbetet

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

27

2019/20:369 av Johan Hultberg (M)
Kameraövervakning av svenska fiskefartyg

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

28

2019/20:324 av Ali Esbati (V)
Pilotprojekt som bygger på LOV

29

2019/20:347 av Magnus Persson (SD)
Ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.