Tisdag den 18 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:122

Föredragningslista

2020/21:122

Tisdagen den 18 maj 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 20, onsdagen den 21, torsdagen den 22, fredagen den 23 och tisdagen den 27 april

Avsägelse

2

Marta Obminska (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 20 maj kl. 14.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj

4

Torsdagen den 27 maj kl. 13.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2020/21:686 av Lars Hjälmered (M)
Regelförenklingarna

6

2020/21:693 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Myndighetsföreskrifter och befintlig lagstiftning

7

2020/21:694 av Sten Bergheden (M)
Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet

8

2020/21:700 av Dennis Dioukarev (SD)
Regeringens ekonomiska politik

9

2020/21:703 av Johnny Skalin (SD)
Överskattning av skatteintäkter

10

2020/21:706 av Jan Ericson (M)
Inbetalning av skatter man fått anstånd med

11

2020/21:708 av Håkan Svenneling (V)
Massprotester i Colombia

12

2020/21:709 av Ali Esbati (V)
Problem på Samhall och behovet av en rymligare arbetsmarknad

13

2020/21:710 av Saila Quicklund (M)
Samhall

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

14

2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

15

2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

16

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

17

2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

18

2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. (L)

NU

19

2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

20

2020/21:4044 av Rickard Nordin (C)

NU

21

2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

22

Bet. 2020/21:KU31 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkande

23

Bet. 2020/21:FiU17 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

2 res. (M, SD, L)

Skatteutskottets betänkanden

24

Bet. 2020/21:SkU11 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

7 res. (M, SD, KD)

25

Bet. 2020/21:SkU24 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

1 res. (M, SD)

26

Bet. 2020/21:SkU25 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

1 res. (SD)

27

Bet. 2020/21:SkU26 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

1 res. (KD)

Trafikutskottets betänkande

28

Bet. 2020/21:TU13 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Utbildningsutskottets betänkande

29

Bet. 2020/21:UbU18 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

30

Bet. 2020/21:SfU23 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

2 res. (M, SD, KD)

31

Bet. 2020/21:SfU24 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

9 res. (M, SD, V, KD, L)

32

Bet. 2020/21:SfU19 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

2 res. (SD, V)

33

Bet. 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

1 res. (V)

34

Bet. 2020/21:SfU26 En utvidgad bidragsbrottslag

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Lena Hallengren (S)

35

2020/21:477 av Markus Wiechel (SD)
Munskydd mot covid-19
2020/21:491 av Björn Söder (SD)
Munskydd mot smittspridning

36

2020/21:443 av Lotta Olsson (M)
Långtidssjuka i covid-19

37

2020/21:444 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En nationell kampanj för vaccination
2020/21:474 av Johan Hultberg (M)
Informationskampanj för vaccinering mot covid-19

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

38

2020/21:689 av Alexandra Anstrell (M)
Träffsäkra pandemiregler för ridsport
2020/21:695 av Sofia Westergren (M)
Tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd

Socialminister Lena Hallengren (S)

39

2020/21:451 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

40

2020/21:464 av Lotta Olsson (M)
Stängning av restauranger

41

2020/21:470 av Amineh Kakabaveh (-)
Ökad kunskap för att motverka könsstympning

42

2020/21:472 av Johan Hultberg (M)
Antigentester för covid-19
2020/21:473 av Johan Hultberg (M)
Sekvensering av provsvar

43

2020/21:485 av Hans Rothenberg (M)
Vaccinationsmotstånd bland vårdpersonal

44

2020/21:640 av Jan Ericson (M)
Stoppade antikroppstester och covidpass

45

2020/21:676 av Alexandra Anstrell (M)
Vaccinering av Försvarsmaktens personal

Utrikesminister Ann Linde (S)

46

2020/21:682 av Markus Wiechel (SD)
Sveriges erkännande av folkmordet 1915

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

47

2020/21:635 av Alexander Christiansson (SD)
Subventionerade anställningar

48

2020/21:681 av Lars Beckman (M)
Kostnaden för LAS-överenskommelsen

49

2020/21:683 av Alexander Christiansson (SD)
Samhalls grunduppdrag

50

2020/21:687 av Ali Esbati (V)
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.