Tisdag den 2 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:130

Föredragningslista

2019/20:130

Tisdagen den 2 juni 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 maj

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2019/20:37 Torsdagen den 14 maj

TU

3

2019/20:52 Tisdagen den 19 maj

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

COM(2020) 445 Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 juli 2020

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden och utlåtande

5

Utl. 2019/20:UbU20 Vitbok om artificiell intelligens

6

Bet. 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning

7 res. (M, SD, C, V, KD)

7

Bet. 2019/20:UbU18 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

Justitieutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:JuU21 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

1 res. (M, SD, KD)

9

Bet. 2019/20:JuU33 Vapenfrågor

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:AU13 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

2 res. (S, V, MP)

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 3 juni

Socialutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

2 res. (SD, V, KD)

12

Bet. 2019/20:SoU19 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

13

Bet. 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

1 res. (S, V, L, MP)

Skatteutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:SkU14 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

1 res. (V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

15

2019/20:401 av Pia Steensland (KD)
Den striktare bedömningen av grundläggande behov

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.