Tisdag den 21 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:61

Föredragningslista

2019/20:61

Tisdagen den 21 januari 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 23 januari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:251 av Thomas Morell (SD)
Nyttjande av oseriös transportverksamhet

3

2019/20:252 av Sten Bergheden (M)
En avgift för att lägga virke utmed allmän väg

4

2019/20:253 av Jan Ericson (M)
En avgift för att lägga upp virke längs vägar

5

2019/20:258 av Thomas Morell (SD)
Transportstyrelsens företagskontroller

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2019/20:FPM11 Förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomförande av internationella handelsregler COM(2019) 623

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

8

Bet. 2019/20:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

9

Bet. 2019/20:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

10

Bet. 2019/20:KU2 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

11

Bet. 2019/20:KU7 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Justitieutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

13

Bet. 2019/20:JuU12 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

2 res. (S, M, V, MP)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik

17 res. (M, SD, C, V, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

15

2019/20:192 av Martina Johansson (C)
Olagliga adoptioner från Chile

16

2019/20:243 av Acko Ankarberg Johansson (KD)
Nedläggning av den nationella hjälplinjen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

17

2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Erkännande av färöiska körkort i Sverige

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.