Tisdag den 22 februari 2022

Föredragningslista 2021/22:70

Föredragningslista

2021/22:70

Tisdagen den 22 februari 2022

Kl.

13.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av justitieombudsman

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Thomas Norling som justitieombudsman fr.o.m. den 1 april

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 1 februari

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Margareta Fransson (MP) som ersättare fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 15 maj under Rebecka Le Moines (MP) ledighet

 

4

Suzanne Svensson (S) som ersättare fr.o.m. den 28 mars t.o.m. den 15 maj under Magnus Manhammars (S) ledighet 

 

 

Avsägelse

 

5

Anna-Caren Sätherberg (S) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Margareta Fransson (MP) som suppleant i skatteutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 15 maj under Rebecka Le Moines (MP) ledighet

 

7

Suzanne Svensson (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 28 mars t.o.m. den 15 maj under Magnus Manhammars (S) ledighet

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

8

Torsdagen den 24 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

9

2021/22:15 Torsdagen den 3 februari

JuU

10

2021/22:16 Torsdagen den 17 februari

JuU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2021/22:327 av David Lång (SD)
En folkräkning

 

12

2021/22:345 av Boriana Åberg (M)
Äganderätten för skogsägare

 

13

2021/22:350 av Lars Beckman (M)
Extratjänster

 

14

2021/22:357 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Rivning och avlägsnande av statyer och andra kulturföremål

 

15

2021/22:360 av Thomas Morell (SD)
Brottsvågen mot företagare

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

16

2021/22:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2021

KU

17

2021/22:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2021

KU

18

2021/22:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2021

UU

19

2021/22:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:94 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

 

20

2021/22:4403 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

21

2021/22:4405 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

22

2021/22:4406 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:SkU9 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

1 res. (L)

 

Civilutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:CU15 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1 res. (M, SD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:NU14 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

1 res. (M, C, KD)

26

Bet. 2021/22:NU11 Regional utveckling

27 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

27

Bet. 2021/22:NU12 Näringspolitik

62 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:KU18 Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

 

29

Bet. 2021/22:KU25 Allmänna helgdagar m.m.

4 res. (SD)

30

Bet. 2021/22:KU26 Valfrågor

11 res. (SD, C, V, L, MP)

31

Bet. 2021/22:KU27 Offentlig förvaltning

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2021/22:JuU13 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

33

Bet. 2021/22:JuU14 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020

 

34

Bet. 2021/22:JuU20 Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

1 res. (S, C, V, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2021/22:SfU11 Socialavgifter

6 res. (SD, C, V, KD)

36

Bet. 2021/22:SfU12 Pensioner

14 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

37

Bet. 2021/22:SfU13 Medborgarskap

9 res. (M, SD, KD, L)

 

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 23 februari kl. 16.00

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

38

Bet. 2021/22:AU7 Arbetsrätt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

39

2021/22:321 av Bengt Eliasson (L)
Inrättandet av en kriskommission om LSS

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

40

2021/22:333 av Roger Haddad (L)
Bristande kvalitet i vuxenutbildningen

 

41

2021/22:341 av Boriana Åberg (M)
Överklagandenämnden för etikprövning

 

 

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

42

2021/22:316 av Magnus Persson (SD)
Utökad tid för att starta eget företag

 

43

2021/22:324 av Alexander Christiansson (SD)
Kompetensbristen inom besöksnäringen

 

44

2021/22:330 av Roger Haddad (L)
Arbetsmarknadsåtgärder för personer som har avtjänat sitt straff

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

45

2021/22:336 av Kristina Axén Olin (M)
Beslut om Operan

 

 

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

46

2021/22:318 av Amineh Kakabaveh (-)
Kunskaps- och kompetensutveckling om hedersförtryck

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

47

2021/22:328 av Mikael Larsson (C)
Fiberföreningars möjlighet att ta del av bredbandsstödet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.