Tisdag den 22 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:146

Föredragningslista

2020/21:146

Tisdagen den 22 juni 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i SfU28, dock tidigast klockan 14.00

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 1 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2020/21:37 Torsdagen den 17 juni

CU

3

2020/21:46 Tisdagen den 15 juni

TU

Anmälan om faktapromemorior

4

2020/21:FPM113 Globala strategin för forskning och innovation: Europas strategi för internationellt samarbete COM(2021) 252

UbU

5

2020/21:FPM114 Meddelande om EU-handlingsplan för nollförorening för luft, vatten och mark COM(2021) 400

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

6

2020/21:4098 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

7

2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SfU

med anledning av prop. 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

8

2020/21:4096 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:JuU38 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Ärenden för avgörande efter debattens slut i SfU28, dock tidigast kl. 14.00

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkanden

10

Bet. 2020/21:JuU30 Vapenfrågor

18 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2020/21:JuU32 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

12

Bet. 2020/21:KrU7 Barns och ungas läsning

15 res. (M, SD, KD, L)

13

Bet. 2020/21:KrU8 Ungdomspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:UbU15 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

Skatteutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:SkU27 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

16

Bet. 2020/21:SkU29 Redovisning av skatteutgifter 2021

Civilutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:CU16 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

18

Bet. 2020/21:CU21 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

19

Bet. 2020/21:CU22 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

2 res. (M, SD, KD)

20

Bet. 2020/21:CU23 Klimatdeklaration för byggnader

2 res. (M, SD)

21

Bet. 2020/21:CU24 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

2 res. (M, SD, KD)

Trafikutskottets betänkande

22

Bet. 2020/21:TU16 Framtidens infrastruktur

57 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:MJU22 Utfodring av vilt

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

10 res. (M, SD, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

25

Bet. 2020/21:UbU14 Högskolan

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

26

Bet. 2020/21:SfU28 Ändrade regler i utlänningslagen
Utskottetföreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

51 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

27

Bet. 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

2 res. (S, V, MP)

Justitieutskottets betänkande

28

Bet. 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkande

29

Bet. 2020/21:NU22 Moderna tillståndsprocesser för elnät

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.