Tisdag den 23 april 2019

Föredragningslista 2018/19:79

Föredragningslista

2018/19:79

Tisdagen den 23 april 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 26, onsdagen den 27, torsdagen den 28, fredagen den 29 mars och tisdagen den 2 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Ellen Juntti (M) fr.o.m. den 12 april
Därmed upphörde Johanna Rantsis (M) uppdrag som ersättare

Meddelande om aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

3

Fredagen den 3 maj kl. 09.00

Meddelande om statsministerns frågestund

4

Torsdagen den 25 april kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2018/19:171 av Kristina Axén Olin (M)
Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet

6

2018/19:180 av Anders Hansson (M)
Tonnageskatten


Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2018/19:FPM42 Meddelande om strategi för läkemedel i miljön COM(2019) 128

SoU

8

2018/19:FPM43 EU och Kina - En strategisk hållning JOIN(2019) 5

UU

Anmälan om granskningsrapport

9

RiR 2019:12 Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet?

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:CU14 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

3 res. (M, SD, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:KU24 Minoritetsfrågor

6 res. (V, L)

12

Bet. 2018/19:KU25 Valfrågor

10 res. (SD, C, V, L)

13

Bet. 2018/19:KU31 Kommunala och regionala frågor

12 res. (M, SD, C, KD, L)

14

Bet. 2018/19:KU35 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

3 res. (SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

15

Bet. 2018/19:AU11 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2018/19:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

75 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Kulturutskottets betänkande

17

Bet. 2018/19:KrU15 Civila samhället inklusive trossamfund

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:MJU11 Djurskydd

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

19

2018/19:96 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden
2018/19:154 av Sofia Westergren (M)
Drivmedelsskatter

20

2018/19:135 av Hampus Hagman (KD)
Tullverkets befogenheter

21

2018/19:143 av Jan Ericson (M)
Reseavdrag vid arbetspendling
2018/19:144 av Jan Ericson (M)
Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden

22

2018/19:148 av Larry Söder (KD)
Fastighetsskatten

23

2018/19:150 av Kjell Jansson (M)
Skattereformen

24

2018/19:152 av Niklas Wykman (M)
Företagsskatter

25

2018/19:153 av Tobias Andersson (SD)
Kemikalieskatten

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

26

2018/19:184 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Politisk aktivism bland myndighetsanställda

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

27

2018/19:182 av Magnus Oscarsson (KD)
Livsmedelsstrategins konkreta resultat

28

2018/19:183 av Lars Beckman (M)
Rovdjurspolitiken
2018/19:192 av John Widegren (M)
Vargen och dess förvaltning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.