Tisdag den 25 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:110

Föredragningslista

2018/19:110

Tisdagen den 25 juni 2019

Kl.

09.00

Aktuell debatt

11.00

Interpellationssvar

14.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om gängkriminalitet

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 4 juni

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Ludvig Aspling (SD) fr.o.m. den 28 juni
Därmed upphör Katarina Olofssons (SD) uppdrag som ersättare

4

Alexandra Völker (S) fr.o.m. den 1 augusti
Därmed upphör Marie Axelssons (S) uppdrag som ersättare

Avsägelser

5

Magdalena Schröder (M) som suppleant i utrikesutskottet

6

Jan Björklund (L) som suppleant i utrikesnämnden fr.o.m. den 28 juni

Anmälan om kompletteringsval

7

Louise Meijer (M) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2019:21 Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen

9

2018/19:3125 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

SfU

10

2018/19:3127 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

SfU

11

2018/19:3129 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

med anledning av prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

12

2018/19:3124 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

SfU

13

2018/19:3128 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

med anledning av prop. 2018/19:134 Förbättrat grundskydd för pensionärer

14

2018/19:3126 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

SfU

EU-dokument

15

COM(2019) 208 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september 2019

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar
kl. 11.00

Utrikesminister Margot Wallström (S)

16

2018/19:280 av Håkan Svenneling (V)
Nedrustningsmötet

Socialminister Lena Hallengren (S)

17

2018/19:273 av Pia Steensland (KD)
Grundläggande behov och assistansberättigande

18

2018/19:276 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Sjukvård för vuxna som olovligen vistas i Sverige

19

2018/19:278 av Karin Rågsjö (V)
NKS och det nationella uppdraget

Statsrådet Anders Ygeman (S)

20

2018/19:283 av Hans Rothenberg (M)
Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

21

2018/19:290 av Gudrun Brunegård (KD)
Likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

22

2018/19:179 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Rymdstrategin

23

Återrapportering från Europeiska rådets möte
kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.