Tisdag den 26 april 2022

Föredragningslista 2021/22:102

Föredragningslista

2021/22:102

Tisdagen den 26 april 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 5 april

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 28 april kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2021/22:24 Torsdagen den 21 april

JuU

4

2021/22:26 Torsdagen den 21 april

TU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2021/22:417 av Boriana Åberg (M)
Forskning och etikprövning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2021/22:FPM76 Åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens institutioner, organ och byråer COM(2022) 122

FöU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:188 Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

 

7

2021/22:4519 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

8

2021/22:4521 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:215 En ny lag om företagsrekonstruktion

 

9

2021/22:4655 av Ola Johansson m.fl. (C)

CU

10

2021/22:4659 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:JuU17 Ett särskilt brott för hedersförtryck

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

12

Bet. 2021/22:JuU44 Nya verktyg mot gängkriminaliteten

6 res. (S, C, V, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:TU14 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:SkU17 Skatteförfarande och folkbokföring

48 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:UU15 Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:SfU23 Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

 

17

Bet. 2021/22:SfU20 Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

73 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:CU16 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

2 res. (SD, C, KD)

19

Bet. 2021/22:CU17 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

2 res. (SD, C)

20

Bet. 2021/22:CU5 Hyresrätt m.m.

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2021/22:CU6 Familjerätt

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

7 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

23

2021/22:418 av Amineh Kakabaveh (-)
Socialtjänstens kompetens och kunskaper om hedersförtryck och hedersutsatthet

 

24

2021/22:454 av Pia Steensland (KD)
Stärkt rätt till assistans

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

25

2021/22:428 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ministerråd för infrastruktur

 

26

2021/22:440 av Jens Holm (V)
Bättre järnvägsunderhåll

 

27

2021/22:448 av Thomas Morell (SD)
Stopp i trafiken på viktiga Europavägar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.