Tisdag den 26 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:125

Föredragningslista

2019/20:125

Tisdagen den 26 maj 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 5 maj

Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21

2

Tisdagen den 8 september

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

3

Bet. 2019/20:TU16 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

4

Bet. 2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

2 res. (M, SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

5

Bet. 2019/20:AU12 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor

1 res. (KD)

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:UbU19 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten

Socialförsäkringsutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

6 res. (M, SD, C, KD, L)


Näringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:NU16 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2019/20:NU17 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

1 res. (S, V, MP)

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 27 maj

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud

Justitieutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

15 res. (M, SD, V, KD)

14

Bet. 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

15

Bet. 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2 res. (M, SD, C, KD, L)

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.