Tisdag den 27 september 2016

Föredragningslista 2016/17:9

Föredragningslista

2016/17:9

Tisdagen den 27 september 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om polisens situation

Avsägelser

2

Julia Kronlid (SD) som ledamot i utrikesutskottet

3

Markus Wiechel (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

4

Paula Bieler (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

5

Christer Nylander (L) som suppleant i finansutskottet

6

Mathias Sundin (L) som suppleant i justitieutskottet

7

Fredrik Malm (L) som suppleant i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

8

Bengt Eliasson (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

9

Jennie Åfeldt (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

10

Sofia Fölster (M) som suppleant i socialutskottet

11

Jörgen Warborn (M) som suppleant i näringsutskottet

12

Magnus Persson (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

13

Markus Wiechel (SD) som ledamot i utrikesutskottet

14

Jennie Åfeldt (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

15

Magnus Persson (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

16

Jörgen Warborn (M) som suppleant i skatteutskottet

17

Ann-Britt Åsebol (M) som suppleant i socialutskottet

18

Sofia Fölster (M) som suppleant i näringsutskottet

19

Paula Bieler (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

20

Åsa Eriksson (S) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 april 2017 under Olle Thorells (S) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

21

2016/17:1 Tisdagen den 20 september

UU

22

2016/17:3 Torsdagen den 22 september

SkU

23

2016/17:3 Torsdagen den 22 september

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

24

2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

25

2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

26

2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

TU

med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

27

2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

28

2016/17:40 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

CU

29

2016/17:42 av Caroline Szyber (KD)

CU

30

2016/17:52 av Ola Johansson (C)

CU

31

2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

CU

med anledning av framst. 2015/16:RS7 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna

32

2016/17:53 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:FiU12 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITSV)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

34

Bet. 2016/17:AU3 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

2 res. (M, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

35

Bet. 2016/17:UbU3 Fler elever i fler skolor

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

36

Bet. 2016/17:SkU6 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

1 res. (SD)

37

Bet. 2016/17:SkU2 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

38

Bet. 2015/16:MJU23 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

6 res. (V, KD)

Interpellationssvar

Statsrådet Anders Ygeman (S)

39

2015/16:792 av Saila Quicklund (M)
Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

40

2016/17:1 av Linda Snecker (V)
Trygg arbetsmiljö inom rättsväsendet

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

41

2015/16:787 av Fredrik Schulte (M)
Temporära bygglov för modulbostäder

42

2015/16:788 av Fredrik Schulte (M)
Andrahandsuthyrning

43

2015/16:789 av Fredrik Schulte (M)
Bostadsbyggnadsstatistik

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.