Tisdag den 29 november 2016

Föredragningslista 2016/17:36

Föredragningslista

2016/17:36

Tisdagen den 29 november 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 8 november

Anmälan om ersättare

2

Faradj Koliev (S) som ersättare fr.o.m. den 9 januari t.o.m. den 30 juni 2017 under Leif Nysmeds (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Faradj Koliev (S) som suppleant i skatteutskottet och civilutskottet fr.o.m. den 9 januari t.o.m. den 30 juni 2017 under Leif Nysmeds (S) ledighet

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 1 december kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2016/17:137 av Kristina Yngwe (C)
Textilinsamling av företag

6

2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M)
Deltidspoliser

7

2016/17:144 av Gunilla Nordgren (M)
Översynen av områden av riksintresse för friluftsliv

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2016/17:FPM25 Partnerskap för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) KOM(2016) 662

UbU

9

2016/17:FPM26 Direktiv om gemensam bolagsskattebas och gemensam konsoliderad bolagsskattebas KOM(2016) 685, KOM(2016) 683

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

10

2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L)

KrU

11

2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

12

2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

13

2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Trafikutskottets utlåtande

15

Utl. 2016/17:TU7 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

Civilutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:TU5 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

1 res. (V)

Konstitutionsutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2 res. (V, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

19

2016/17:117 av Magnus Oscarsson (KD)
Fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare

20

2016/17:122 av Anders Forsberg (SD)
Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk
2016/17:126 av Sten Bergheden (M)
Rättslig prövning av skogsavverkning

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

21

2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S)
Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

Statsrådet Per Bolund (MP)

22

2016/17:114 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

23

2016/17:119 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

24

2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)
Kvotering till bolagsstyrelser

25

2016/17:131 av Jörgen Warborn (M)
Konsekvensutredningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.