Tisdag den 30 april 2019

Föredragningslista 2018/19:83

Föredragningslista

2018/19:83

Tisdagen den 30 april 2019

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 9 april

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Jari Puustinen (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 26 april

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Elsemarie Bjellqvist (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 15 juli 2019 t.o.m. den 13 januari 2020 under Mattias Vepsäs (S) ledighet

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 2 maj kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2018/19:194 av Lina Nordquist (L)
Utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

6

2018/19:3076 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

CU

7

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

8

2018/19:3084 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

9

2018/19:3087 av Mats Green m.fl. (M)

CU

med anledning av prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster

10

2018/19:3086 av Mats Green m.fl. (M, KD)

CU

med anledning av skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

11

2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L)

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:JuU22 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

13

Bet. 2018/19:JuU17 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2018/19:UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:FiU23 Riksbankens förvaltning 2018

16

Bet. 2018/19:FiU37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Civilutskottets betänkanden

17

Bet. 2018/19:CU12 Planering och byggande

48 res. (M, SD, C, V, KD, L)

18

Bet. 2018/19:CU13 Fastighetsrätt

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialutskottets betänkanden

19

Bet. 2018/19:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

13 res. (M, SD, C, KD)

20

Bet. 2018/19:SoU11 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

21

Bet. 2018/19:MJU12 Livsmedelspolitik

31 res. (M, SD, C, KD)

22

Bet. 2018/19:MJU13 Vattenvård

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

23

2018/19:174 av Anders Hansson (M)
Upphandling av nattåg

24

2018/19:175 av Åsa Coenraads (M)
Ekonomisk kompensation till flyget

25

2018/19:177 av Anders Hansson (M)
Farledsavgifter

26

2018/19:178 av Jessika Roswall (M)
Illegala körskolor

27

2018/19:181 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

28

2018/19:189 av Lotta Finstorp (M)
Politisk styrning av kulturen

29

2018/19:190 av Lotta Finstorp (M)
Villkor för kulturskapare

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.