Tisdag den 30 november 2021

Föredragningslista 2021/22:37

Föredragningslista

2021/22:37

Tisdagen den 30 november 2021

Kl.

09.30

Regeringsförklaring

Anmälan om utsedda statsråd

 

______________________________________________________________________________

1

Regeringsförklaring

2

Anmälan om utsedda statsråd

Justering av protokoll

3

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 9 november

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

4

2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

5

2021/22:4295 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

6

2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

7

2021/22:4310 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

8

2021/22:4316 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

UbU

9

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

med anledning av skr. 2021/22:60 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

10

2021/22:4293 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SfU

11

2021/22:4322 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

12

2021/22:4323 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

13

2021/22:4326 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

14

2021/22:4327 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2021/22:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Skatteutskottets betänkanden

16

Bet. 2021/22:SkU5 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

2 res. (L)

17

Bet. 2021/22:SkU6 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

18

Bet. 2021/22:SkU8 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Utbildningsutskottets betänkande

19

Bet. 2021/22:UbU4 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

1 res. (V)

Finansutskottets betänkande

20

Bet. 2021/22:FiU15 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

2 res. (SD, C)

Civilutskottets betänkande

21

Bet. 2021/22:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (V, L)

Trafikutskottets betänkande

22

Bet. 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser

1 res. (S, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.