Tisdag den 4 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:118

Föredragningslista

2020/21:118

Tisdagen den 4 maj 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 13 april

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 6 maj kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2020/21:676 av Alexandra Anstrell (M)
Vaccinering av Försvarsmaktens personal

4

2020/21:685 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

5

2020/21:4007 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

6

2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

7

2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

8

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

med anledning av skr. 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

9

2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

10

2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU

11

2020/21:4023 av Mats Green m.fl. (M, KD)

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

12

Bet. 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (SD, C)

13

Bet. 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

6 res. (SD, C, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2020

15

Bet. 2020/21:KU28 Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen

16

Bet. 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:UbU22 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Justitieutskottets betänkanden

18

Bet. 2020/21:JuU25 Processrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:JuU40 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2020

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

20

Bet. 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

1 res. (M, KD)

Näringsutskottets betänkanden

21

Bet. 2020/21:NU19 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

22

Bet. 2020/21:NU20 Näringspolitik

37 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2020/21:NU21 Energipolitik

54 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

24

2020/21:671 av Edward Riedl (M)
Bromma flygplats framtid

25

2020/21:675 av Anders Åkesson (C)
Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

26

2020/21:665 av Gudrun Brunegård (KD)
Åtgärder för att möjliggöra kulturupplevelser utomhus med minskad risk för smittspridning

27

2020/21:672 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Nya föreskrifter för mediestöd

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

28

2020/21:608 av Lars Beckman (M)
Den framtida a-kassan

29

2020/21:617 av Lars Beckman (M)
Konsumenters ansvar för arbetsmiljön vid delad entreprenad

30

2020/21:660 av Lars Beckman (M)
Den ökande jämviktsarbetslösheten

31

2020/21:674 av Lars Beckman (M)
Samhall

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

32

2020/21:664 av Ludvig Aspling (SD)
Direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män

33

2020/21:668 av Tobias Andersson (SD)
Mäns våld mot kvinnor

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.