Tisdag den 6 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:79

Föredragningslista

2017/18:79

Tisdagen den 6 mars 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 13 februari

Avsägelse

2

Emanuel Öz (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

3

Jonas Gunnarsson (S) som suppleant i EU-nämnden

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 8 mars kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2017/18:396 av Lars Beckman (M)
En utvärdering av sjöfyllerilagen

6

2017/18:397 av Roger Haddad (L)
Avhopp och tomma platser på polisutbildningen

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:AU7 Integration

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:UbU15 Vuxenutbildning

21 res. (M, SD, C, V, L)

10

Bet. 2017/18:UbU12 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

1 res. (M, C, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:MJU9 Naturvård och områdesskydd

8 res. (SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2017/18:MJU10 Biologisk mångfald

8 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare

21 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Per Bolund (MP)

14

2017/18:380 av Isabella Hökmark (M)
De nya amorteringskraven

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

15

2017/18:393 av Johan Forssell (M)
Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

16

2017/18:367 av Marie Olsson (S)
Mora-Siljan flygplats
2017/18:374 av Peter Helander (C)
Flygförbindelse Mora–Arlanda

17

2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M)
Anslag för vägunderhåll

18

2017/18:385 av Staffan Danielsson (C)
Körkortskrav vid brister i synfältet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.