Tisdag den 7 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:114

Föredragningslista

2015/16:114

Tisdagen den 7 juni 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokollet från sammanträdena tisdagen den 10, onsdagen den 11, torsdagen den 12, fredagen den 13 ochtisdagen den 17 maj

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Åsa Romson (MP) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Pernilla Stålhammars (MP) uppdrag som ersättare för Åsa Romson (MP), Stefan Nilssons (MP) uppdrag som ersättare för Per Bolund (MP) samt Jakop Dalundes (MP) uppdrag som ersättare för Per Olsson (MP)

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Pernilla Stålhammar (MP) som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) fr.o.m. i dag och tills vidare

Anmälan om ersättare

4

Stefan Nilsson (MP) fr.o.m. i dag t.o.m. den 24 september 2018 under Per Olssons (MP) ledighet

Avsägelser

5

Niklas Wykman (M) som ledamot i skatteutskottet

6

Ulf Berg (M) som ledamot i näringsutskottet

7

Hanif Bali (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

8

Maria Malmer Stenergard (M) som suppleant i skatteutskottet

Anmälan om kompletteringsval

9

Maria Malmer Stenergard (M) som ledamot i skatteutskottet

10

Hanif Bali (M) som ledamot i näringsutskottet

11

Niklas Wykman (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

12

2015/16:540 av Kerstin Lundgren (C)
UD-rapporter om mänskliga rättigheter

13

2015/16:656 av Edward Riedl (M)
Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

14

2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M)
Utlysning av arbeten för utländska medborgare

15

2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V)
Utsatta EU-medborgare

16

2015/16:664 av Lotta Finstorp (M)
En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

17

2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD)
Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

18

2015/16:FPM88 Återtagandeavtal mellan EU och Nigeria KOM(2016) 249

SfU

19

2015/16:FPM89 Meddelande om EU och Arktis JOIN(2016) 21

UU

20

2015/16:FPM90 Revidering av suspenderingsmekanismen (viseringsförordningen) KOM(2016) 290

SfU

21

2015/16:FPM91 Viseringsfrihet för Turkiet KOM(2016) 279

SfU

22

2015/16:FPM92 Viseringsfrihet för Kosovo KOM(2016) 277

SfU

23

2015/16:FPM93 Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg KOM(2016) 235

TU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

24

2015/16:184 Fler elever i fler skolor

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:UbU20 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar

3 res. (M, C, L, KD)

26

Bet. 2015/16:UbU22 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

1 res. (M, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

27

Bet. 2015/16:JuU34 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

1 res. (C, V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

28

Bet. 2015/16:AU11 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

3 res. (SD, V, L)

29

Bet. 2015/16:AU8 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020 m.m.

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkanden

30

Bet. 2015/16:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013–2015

31

Bet. 2015/16:FiU36 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs

Utrikesutskottets betänkande

32

Bet. 2015/16:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

32 res. (M, SD, V, L, KD)

Civilutskottets utlåtande

33

Utl. 2015/16:CU25 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

1 res. (V)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

34

2015/16:540 av Kerstin Lundgren (C)
UD-rapporter om mänskliga rättigheter

35

2015/16:647 av Christian Holm Barenfeld (M)
Demokratisk kollaps i Venezuela
2015/16:649 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Situationen i Venezuela

36

2015/16:673 av Emanuel Öz (S)
Erkännande av folkmordet 1915 (seyfo)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

37

2015/16:648 av Anders Forsberg (SD)
Djuromsorgsprogrammen

38

2015/16:675 av Maria Malmer Stenergard (M)
Det svenska regelverket – ett hot mot jobben i Kristianstad

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

39

2015/16:661 av Fredrik Christensson (C)
Studieavgifter för utomeuropeiska studenter

Statsrådet Anders Ygeman (S)

40

2015/16:601 av Hans Rothenberg (M)
Kraftig ökning av klotter

41

2015/16:605 av Hans Rothenberg (M)
Medborgargarden

42

2015/16:622 av Pia Nilsson (S)
Trafikpolisens utveckling

43

2015/16:676 av Mikael Oscarsson (KD)
Det svåra läget för polisen i Uppsala län

44

2015/16:678 av Tomas Tobé (M)
Blåljuspersonalens säkerhet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

45

2015/16:627 av Aron Emilsson (SD)
Situationen för svenska kulturmiljöer

46

2015/16:628 av Aron Emilsson (SD)
Evenemangslista

47

2015/16:634 av Eva Lohman (M)
Statsbidrag till civilsamhällesorganisationer

48

2015/16:635 av Cecilia Magnusson (M)
Verktyg för barn och unga att kritiskt kunna granska rörliga bilder

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

49

2015/16:629 av Saila Quicklund (M)
Regionbildning
2015/16:631 av Eva Lohman (M)
Västernorrlands betydelse för Stornorrland

50

2015/16:650 av Edward Riedl (M)
Statliga jobb på mindre orter
2015/16:651 av Edward Riedl (M)
Statliga jobb i Västerbotten

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.