Tisdag den 8 september 2020

Föredragningslista 2020/21:1

Föredragningslista

2020/21:1

Tisdagen den 8 september 2020

Kl.

11.00

Inledning

______________________________________________________________________________

1

Inledning

2

Anmälan om riksdagsledamöter vid riksmötets inledande

Avsägelse

3

Hanif Bali (M) som suppleant i konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 10 september kl. 14.00

Meddelande om särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten

5

Onsdagen den 16 september kl. 10.30

Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

6

Måndagen den 21 september kl. 13.00

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2019/20:FPM67 Översyn av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram COM(2020) 320

UbU

8

2019/20:FPM68 Åtgärder på värdepappersmarknaden med anledning av covid-19-pandemin COM(2020) 281, COM(2020) 282, COM(2020) 283, SWD(2020) 120, COM(2020) 280

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

SkU

10

2019/20:197 Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

SkU

11

2019/20:198 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

JuU

12

2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

JuU

Framställning

13

2019/20:RB6 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 23 september

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.