Tisdag den 9 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:135

Föredragningslista

2019/20:135

Tisdagen den 9 juni 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 maj

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

2

COM(2020) 233 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2020

MJU

3

COM(2020) 450 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2020

NU

4

COM(2020) 453 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2020

FiU


Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

6

Bet. 2019/20:KU12 Valfrågor

5 res. (SD, C)

7

Bet. 2019/20:KU23 Riksrevisionens rapport om valförfarandet

1 res. (SD)

8

Bet. 2019/20:KU18 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.

9

Bet. 2019/20:KU19 Indelning i utgiftsområden

Justitieutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:JuU35 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

4 res. (M, SD, C, V, KD)

11

Bet. 2019/20:JuU36 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

5 res. (M, SD, V, KD)

Trafikutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:TU14 Trafiksäkerhet

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt
avgörs den 10 juni

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd

2 res. (SD, KD, L)

14

Bet. 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

1 res. (M, SD, KD)

Näringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:NU18 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

5 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

16

Bet. 2019/20:NU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:MJU16 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

60 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.