Tisdagen den 14 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:115

2010/11:115

Tisdagen den 14 juni 2011

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 8 juni

    

Ansökan om ledighet

2                                     

Henrik von Sydow (M) fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december

Ersättare Marianne Kierkemann (M)

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Marianne Kierkemann (M) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december under Henrik von Sydows (M) ledighet

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

4                                     

2010/11:RR5 Riksrevisionens redogörelse om riksrevisorernas årliga rapport 2011

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna redogörelse. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

5                                     

2010/11:FiU41 Ändringar i insättningsgarantin

Skatteutskottets betänkande

6                                     

2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande och utlåtande

7                                     

2010/11:CU25 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

8                                     

2010/11:CU27 En EU-ram för bolagsstyrning

2 res. (S,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9                                     

2010/11:AU10 Arbetsrätt

17 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

10                                 

2010/11:JuU23 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

1 res. (SD)

11                                 

2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden

12                                 

2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

13                                 

2010/11:399 av Åsa Romson (MP)

Skydd av biologisk mångfald i skogen

14                                 

2010/11:429 av Sven-Erik Österberg (S)

Miljöbalkens ändamålsenlighet

15                                 

2010/11:375 av Tina Ehn (MP)

Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

16                                 

2010/11:393 av Jens Holm (V)

AGRA

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

17                                 

2010/11:354 av Torbjörn Björlund (V)

Demokratiska värderingar i Försvarsmakten

18                                 

2010/11:360 av Peter Jeppsson (S)

Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona

2010/11:364 av Eva Sonidsson (S)

Bevakning av Norrlandskusten

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

19                                 

2010/11:426 av Amineh Kakabaveh (V)

Ungas boende

20                                 

2010/11:428 av Sven-Erik Österberg (S)

Initiativ i regionfrågan

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 15 juni kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

21                                 

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

22                                 

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

23                                 

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

24                                 

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

25                                 

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

26                                 

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Konstitutionsutskottets betänkanden

27                                 

2010/11:KU20 Granskningsbetänkande

6 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

28                                   

2010/11:KU28 Vallagsfrågor

29                                 

2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m.

1 res. (V)

Trafikutskottets utlåtande

30                                 

2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

3 res. (S,MP,SD,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.