Tisdagen den 16 november 2010

Föredragningslista 2010/11:15

2010/11:15

Tisdagen den 16 november 2010

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena tisdagen den 9 och onsdagen den 10 november

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Oskar Öholm (M) som ledamot i utbildningsutskottet

    

Ansökan om ledighet, m.m.

3                                     

Gustav Blix (M) fr.o.m. den 7 februari 2011 t.o.m. den 3 juni 2011

Ersättare Christoffer Järkeborn (M)

    

Meddelande om frågestund

Torsdagen den 18 november kl. 14.00

4                                     

Följande statsråd kommer att delta:

Socialminister Göran Hägglund (KD)

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Ulf Kristersson (M)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

    

Anmälan om återkallelse av motionär på motioner

5                                     

2010/11:FÖ230 Peter Jeppsson (S)

6                                     

2010/11:FÖ231 Peter Jeppsson (S)

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

7                                     

2010/11:5 Onsdagen den 27 oktober

8                                     

2010/11:6 Onsdagen den 27 oktober

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

9                                     

2010/11:FPM19 Rekommendation för att främja rörlighet i utbildningssyfte för unga KOM(2010)478

UbU

10                                 

2010/11:FPM20 Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin: Innovationsunionen KOM(2010)546

NU

11                                 

2010/11:FPM21 Meddelande om smart lagstiftning i EU KOM(2010)543

NU

    

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (M)

12                                 

2010/11:27 av Leif Jakobsson (S)

Illegala vapen

13                                 

2010/11:43 av Lena Olsson (V)

Polisingripanden vid misstänkt terrorism

Statsrådet Ulf Kristersson (M)

14                                 

2010/11:18 av Monica Green (S)

Uppföljning av de utförsäkrades situation

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

15                                 

2010/11:19 av Peter Hultqvist (S)

Rätten till telefon i hela Sverige

16                                 

2010/11:25 av Monica Green (S)

Den digitala klyftan

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

17                                 

2010/11:17 av Patrik Björck (S)

Svenska regler om korta anställningar och EU-rätten

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets utlåtande

18                                 

2010/11:SfU5 Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU

Konstitutionsutskottets betänkande

19                                 

2010/11:KU11 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning

Finansutskottets betänkande

20                                 

2010/11:FiU9 Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

21                                 

2010/11:SfU3 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

22                                 

2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Socialutskottets betänkande

23                                 

2010/11:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009

Näringsutskottets betänkanden

24                                 

2010/11:NU4 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

25                                 

2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Kulturutskottets betänkande

26                                 

2010/11:KrU4 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

     

    

                                   ______________________________